ChinMaya Yoga
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Adatkezelő adatai:
A ChinMaya Yoga-t üzemelteti a YogiCons Betéti Társaság
Székhely: 1212 Budapest, Brassói utca 21
Adószám: 23089703-2-43
Cégjegyzékszám: 01-06-783844
Telefonszám: 06 30 491-2832
E-mail: tpalotai@chinmaya.hu
Kapcsolattartó: Palotainé Jánoshegyi Tünde

 1. Adatvédelmi elvek
  A YogiCons Bt. a ChinMaya Yoga üzemeltetője (a továbbiakban: adatkezelő), mint
  adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és minden
  intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.
  A ChinMaya Yoga az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem
  egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé. A ChinMaya Yoga
  adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  Jelen adatkezelési tájékoztatóval és szabályzattal a ChinMaya Yoga biztosítani
  kívánja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
  szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban
  meghatározott elvárásoknak.
  A ChinMaya Yoga adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető
  a foglalkozások helyszínén.
  A ChinMaya Yoga a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
  minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok
  biztonságát biztosítja. A ChinMaya Yoga adatkezelési gyakorlatát a jelen
  adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
  A ChinMaya adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
  kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési
  jogról és az információ- szabadságáról szóló 20111. évi CXII. törvénnyel (Infotv.),
  valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európi Parlament és a Tanács (EU)
  2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR).

A ChinMaya Yoga a személyes adatokat a GDPR-ben szereplő jogalap alapján és
kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A ChinMaya Yoga kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap látogatója bármely
személyes adatának, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelmeztető és egyértelmű
közlés tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés
módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli,
illetve dolgozza fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatok az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra való felhasználása merül fel, a ChinMaya Yoga az érintett felet
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve
lehetőséget biztosít száméra, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre
  A ChinMaya Yoga az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett
  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
  kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6 cikk (1) a) pont).
  Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását az
  adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.
  A ChinMaya Yoga személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az
  adatkezelések minden szakában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
  felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
  személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
  megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A ChinMaya Yoga a
  megjelölt céloktól éltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  A ChinMaya Yoga a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:
 2. Jógaórákra, komplex gerinctréning órákra, egyéni foglalkozásokra való
  jelentkezés esetén
  Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak
  érdekében, hogy a jelentkező az érintett jógaórákról, komplex gerinctréning órákról,
  egyéni foglalkozásokról információt kaphasson (pl. kezdési időpont változása). Ezen
  túl a jelentkező felkerül a ChinMaya Yoga levelezőlistájára is
  (tpalotai@chinmaya.hu), amelyen keresztül a Chinmaya Yoga-val, illetve a jógával,
  komplex gerinctréning órákkal, egyéni foglalkozásokkal kapcsolatos információkat
  kaphat. A levelezőlistáról az érintett a levelezőlistán keresztül, vagy a jelen
  Szabályzatban megjelölt címre írt e-maillel iratkozhat le.
   
  Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1)a) pont) 
  A kezelt adatok köre: név, cím, email, telefon.

Az adatok törlésének határideje: az érintett adatainak törlésére azt követően kerül
sor, hogy az érintett a levelezőlistáról leiratkozik. Az érintett írásbeli kérelmére (az
elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) azonban adatai ezt megelőzően, a
lehető legrövidebb időn belül is törlésre kerülnek.

 1. Az adatok továbbítása
  A ChinMaya Yoga az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem
  egyéb célból nem adja át, továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé. A ChinMaya
  adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A személyes adatok tárolásának módja
  A ChinMaya Yoga üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
  nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,
  hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   
  A ChinMaya Yoga üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
  különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
  hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
  továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
  ellen.
   
  A ChinMaya Yoga üzemeltetője a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
  műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési
  megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
  védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
   
  A ChinMaya Yoga üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
  jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
  rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
   
  A ChinMaya Yoga üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti
  intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
  adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
  nyújt.
 3. Az érintettek jogai

A ChinMaya Yoga biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított
valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való
joga):

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
  adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
  címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye.
    
  A ChinMaya Yoga az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
  érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a
  ChinMaya Yoga elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem
  benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
   
  Az érintett kérheti a ChinMaya Yoga által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
  adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
  kérésére a ChinMaya Yoga indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
  személyes adatokat (törléshez való jog):
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
  az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
  előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a
  korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
   

Az érintett kérésére a ChinMaya Yoga korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
  ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
  de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
  csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
  jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
   
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
  (adathordozáshoz való jog).
   
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
  tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
  érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is
  (tiltakozás joga:).
  Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
  ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
  az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás
  joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
  visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. Eljárási szabályok
  A ChinMaya Yoga indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22.
  cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
   
  Ha a ChinMaya Yoga nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
  belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
  hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
  bírósági jogorvoslati jogával.
   

A ChinMaya Yoga a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
 
Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű
utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több
adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az
adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Adatkezelési tájékoztató és szabályzat módosítása
  A ChinMaya Yoga az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan
  módosítani. Módosítás esetén a ChinMaya Yoga a látogatókat a változásoknak a ChinMaya
  Yoga oldalon történő közzététele lap útján értesíti. A látogató a ChinMaya Yoga-nak a
  módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési
  tájékoztatót és szabályzatot.
 2. Jogérvényesítési lehetőségek
 3. Kérdéseit, megkereséseit, illetve észrevételeit az érintett a tpalotai@chinmaya.hu
  email címre küldheti meg.
 4. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő
  ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 5. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06 1 391 1400
  Fax: 06 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu